Пелагонискиот плански регион се  наоѓа во југозападниот дел на Македонија, се граничи со Грција и Албанија и внатрешно со Југозападниот и Вардарскиот регион. Главен административен центар на регионот е градот Битола.

Пелагонискиот плански регион ги опфаќа басените на Пелагониската и Преспанската котлина. Името на областа е според Пелагониската котлина која завзема најголем дел од територијата на целиот плански регион.

Петте града во Пелагонискиот регион (Битола, Прилеп, Крушево, Ресен и Демир Хисар[1]) зафаќаат урбана површина од 80 км² или 1,7%, од вкупната површина на регионот, на кој е сконцентриран 67,6% од вкупното население. На останатиот рурален простор отпаѓа површина од 98,7% (4.637 км²) кој го сочинуваат 338 рурални населби.

Според податоците од 2013 година, вкупниот број на население во регионот изнесува 232.367 или 10,94% од вкупниот број население во Република Македонија (2.064.032 жители), со густина на населеност од 49,26 жители на км2.

[1] Закон за теритиријална организација на локалната самоуправа во Република Македонија Сл. весник 55/2004 од 17.08.2004 година