Основно образование

Бројот на основни училишта во 2013 година во Пелагонискиот регион е 174 и претставува 17,61% од вкупниот број основни училишта во Република Македонија, што во апсолутна бројка е убедливо најголем во однос на другите региони. Бројот на запишани ученици во основно образование е доста висок и во учебната 2012/2013 година изнесува 19.875. Бројот на ученици по наставник е 10 и претставува поволен податок во однос на квалитетот на наставата.

Подолу е листата на основни училишта во општините во Пелагонискиот регион:

1.ОУ “Климент Охридски”
Контакт: тел. 047 255 737
Адреса: “Димче Лахчански” бб
Број на ученици: 987

2.ОУ “Ѓорги Сугарев”
Контакт: тел. 047 222 661
Адреса: “Димитар Влахов” 32
Број на ученици: 873

3.ОУ “Гоце Делчев” Битола
Контакт: тел. 047 203 410
Адреса: “29-ти Ноември” 13
Број на ученици: 795

4.ОУ „Тодор Анѓелевски“
Контакт: тел. 047 221 023
Адреса: „Илинденска“ 82
Број на ученици: 944

5.ОУ „Св Кирил и Методиј“
Контакт: тел. 047 237 222
Адреса: „Бул. 1-ви Мај“ бб
Број на ученици: 418

6.ОУ „Коле Канински“
Контакт: тел. 047 239 490
Адреса: „Бранко Радичевиќ“ бб
Број на ученици: 851

7.ОУ „Стив Наумов“
Контакт: тел. 047 223 364
Адреса: „Стив Наумов“ 93
Број на ученици: 682

8.ОУ „Трифун Пановски“
Контакт: тел. 047 231 240
Адреса: „Охридска“ 50
Број на ученици: 449

9.ОУ „Елпида Караманди“
Контакт: тел. 047 258 774
Адреса: „Васко Карангелевски“ бб
Број на ученици: 746

10.ОУ „Даме Груев“
Контакт: тел. 047 202 900
Адреса: „Ѓорче Петров“ 7
Број на ученици: 813

11.ОУ „Крсте П. Мисирков“
Контакт: тел. 047 268 863
Адреса: с. Бистрица
Број на ученици: 486

12.ОУ „Александар Турунџев“
Контакт: тел 047 286 027
Адреса: с. Кукуречани
Број на ученици: 209

1.ОУ „Кочо Рацин“
Адреса: ул.„Борка Талески“ бр.64
Број на ученици: 1062

2.ОУ „Гоце Делчев“
Адреса: ул.„Мечкин Камен“ бр.2
Број на ученици: 886

3.ОУ „Климент Охридски“
Адреса: ул.„Климент Охридски“ бб
Број на ученици: 862

4.ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“
Адреса: ул.„Јоска Јорданоски“ бр. 46
Број на ученици: 897

5.ОУ „Рампо Левката“
Адреса: ул.„Иво Лола Рибар“ бб
Број на ученици: 683

6.ОУ „Добре Јованоски“
Адреса: ул.„11ти Октомври“ бр.145
Број на ученици: 1449

7.ОУ „Блаже Конески“
Адреса: ул.„Самоилова“ бр.15
Број на ученици: 951

8.ОУ „Круме Волнароски“
Адреса: с. Тополчани
Број на ученици: 199

9.ОУ „Страшо Пинџур“
Адреса: с. Мало Коњари
Број на ученици: 202

10.ОУ „Кирил и Методиј“
Адреса: с. Канатларци
Број на ученици: 156

11.ОМУ „Ордан Михајлоски – Оцка“
Адреса: ул.„Орде Тутески“ – 19
Број на ученици: 394

1.ОУ ,,Никола Карев,,
Адреса: ул. Нико Доага бб, Крушево
Контакт: тел. 048 476 558
Број на ученици: 750

2.ОУ ,,Кирил и Методиј,,
Адреса: с. Бучин
Контакт: тел. 048 451 505
Број на ученици: 157

1.ОУ „Гоце Делчев“
Контакт: 047 276 331
Адреса: Битолска бб
Број на ученици: 509

Веб страна: http://www.gdelcevdh.schools.edu.mk

2.ОУ „Даме Груев“
Адреса: с. Смилево
Број на ученици: 39

3.ОУ „Браќа Миладиновци“
Адреса: с. Жван
Контакт: 047 271 501
Број на ученици: 112

1.ОУ „Димитар Влахов“
Адреса: с.Љубојно
Контакт: 047 482 203
Број на ученици: 90

2.ОУ „Браќа Миладиновци“
Адреса: с. Царев Двор
Контакт: 047 489 402
Број на ученици: 170

3.ОУ „Славејко Арсов“
Адреса: с. Подмочани
Контакт: 047 489 090
Број на ученици: 131

4.ОУ „Мите Богоевски“
Адреса: ул „29 Ноември“ Ресен
Контакт: 047 451 847
Број на ученици: 578

5.ОУ „Гоце Делчев“
Адреса: ул „29 Ноември“ Ресен
Контакт: 047 451 816
Број на ученици: 380

1.ЦОУ „Гоце Делчев“ – Општина Могила

2.ЦОУ „Кочо Рацин“ – Општина Могила,
с. Ивањевци 3.ЦОУ „Браќа Миладиновци“ – Општина Могила, с. Добрушево

1.ОУ ,,Славко Лумбарковски,,
Број на ученици: 208

1.ОУ „ Манчу Матак “
Број на ученици: 338
Веб страна: www.mancumatak.edu.mk

2.ОУ „ Јонче Смугрески “
Број на ученици: 292

1.ОУ „Пецо Даскалот“
Контакт: 048 453 125
Број на ученици: 146

2.ОУ „Лирија“
Контакт: 048 473 267
Број на ученици: 371

3.ОУ „Ѓорче Петров“
Контакт: 048 475 210
Број на ученици: 346

4.ОУ „Мирче Ацев“
Контакт: 048 473 262

5.ОУ „Пере Тошев“
Контакт: 048 254 271
Број на ученици: 246

6.ОУ „Исмаил Ѓемали“
Контакт: 048 459 145
Број на ученици:378

7.ОУ „Вера Циривири Трена“
Контакт: 048 474 021

Средно образование

Бројот на средни училишта во 2013 година во Пелагонискиот регион изнесува 17 и претставува 15,04% од вкупниот број средни училишта во земјата и воедно е најголем во Република Македонија. Бројот на запишани ученици е доста висок и во учебната 2012/2013 година изнесува 9.991. Бројот на ученици по наставник изнесува 11 и претставува поволен податок во однос на квалитет.

Подолу е листата на средни училишта во општините во Пелагонискиот регион:

1.Гимназија “Јосип Броз – Тито”
Бул,,1-ви мај,, бр.51 Битола
Тел.: +389 47 238 016;
+389 47 224 316;
Факс: +389 47 224313
Е- пошта: josipbroztito@mt.net.mk
Број на ученици: 791

2.СОУ “Таки Даскало”
ул.Борис Кидрич,, бб Битола
Тел.: +389 47 234 432
Факс: +389 47 220 192
Е- пошта: taki_daskalo@yahoo.com
Број на ученици: 1547

3.СОЕУ “Јане Сандански”
Бул.,,1-ви Мај,, 59 Битола
Тел.: +389 47 238 133
Е- пошта: janesandanski@t-home.mk
Број на ученици: 543

4.СОЕМУ “Ѓорги Наумов”
ул.,,Партизанска,,бб Битола
Тел.: +389 47 258 064
Факс: +389 47 258 065
Е- пошта: direktor@gorginaumov.edu.mk
Број на ученици: 891

5.СОМУ “Д-р Јован Калаузи”
ул.,,Иво Лола Рибар,, бр 31 б Битола
Тел.: +389 47 224 984
Факс: +389 47 237 850
Е- пошта: drjkalauzibt@t-home.mk
Број на ученици: 1010

6.СОЗУ “Кузман Шапкарев”
ул.,,Прилепска,, бб Битола
Тел.: +389 47 258 064
Број на ученици: 214

7.Државно музичко училиште
Бул.,,1-ви Мај,, 110 Битола
Тел.: +389 47 224 766
Тел.: +389 47 221 075
Е- пошта: muzickouciliste@yahoo.com
Број на ученици: 134

1.СОУ „Кузман Јосифоски – Питу“
Адреса: ул.„Иво Лола Рибар“ бб
Број на ученици: 834

2.СОУ Гимназија „Мирче Ацев“
Адреса: ул.„Ѓорче Петров“ бр.96а
Број на ученици: 1043

3.СОУ „Ристе Ристески – Ричко“
Адреса: Населба Точила, бб
Број на ученици: 699

4.СОУ „Oрде Чопела“
Адреса: ул.„Самоилова“ бб
Број на ученици: 665

5.СОУ „Ѓорче Петров“
Адреса: ул.„Октомвриска“ бб
Број на ученици: 984

1.СОУ ,,Наум Наумовски – Борче,,
Контакт: тел. 048 477 073
Адреса: ул. Тодор Проески бб
Број на ученици: 380

1.СОУ „Крсте Петков Мисирков“
Контакт: тел. 047 276 431
Факс 047 276 711
Адреса: „Гоце Делчев“ бб
Број на ученици: 320

1.СОУ „Цар Самоил“
Контакт: тел. 047 451 899
Адреса: ул „Кочо Рацин“
Веб страна: www.carsamoil.schools.edu.mk
Број на ученици: 578

Високо образование

Бројот на запишани (достапни податоци до 2011 година) и дипломирани студенти во 2013 година во споредбената анализа укажува на позитивниот тренд во Пелагонискиот регион во однос на високото образование. Според проценките на населението за 2013 година и бројот на дипломирани студенти на 1000 жители, Пелагонискиот регион е на второ место после Скопскиот регион. Фактот за толкав број дипломирани студенти во основа  се должи на тоа  што во Пелагонискиот регион постои Универзитет во самиот центар на регионот, како и близината на двата најголеми урбани центри со најгуст процент на населеност.

Во прилог е листата на високообразовни институции во Битола:

 

Универзитет “Св. Климент и Охридски”

1ви Мај бб,

7000 Битола

Телефон:047 223 788, Факс: 047 223 594

Е-маил: rektorat@uklo.edu.mk

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

Контакти:

Економски факултет

Марксова б.б. Прилеп

Тел: + 389 (0)48 427 020

Факс: + 389 (0)48 426 927

Web page: www.eccfp.uklo.edu.mk  

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА 

Контакти:

Факултет за биотехнички науки

Партизанска  б.б.Битола

Тел: + 389 (0)47 238 276

Факс: + 389 (0)47 226 220

Web page: www.fbn.uklo.edu.mk

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

Контакти:

Технички факултет

Иво Лола Рибар б.б.7000 – Битола

Тел:+ 389 (0)47 207 701         

        + 389 (0)47 207 741          

        + 389 (0)47 207 740 

Факс: + 389 (0)47 203 370

Web page: www.tfb.uklo.edu.mk 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

Контакти:

Педагошки факултет

Васко Карангелевски б.б.Битола

Тел: + 389 (0)47 253 652           

        + 389 (0)47 253 694 

Факс: + 389 (0)47 203 385

Web page: www.pftb.uklo.edu.mk 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД

 Контакти:

Факултет за туризам и угостителство

Кеј Маршал Тито бр.95

Охрид

Тел: + 389 (0)46 262 147 

        + 389 (0)46 264 215 

Факс: + 389 (0)46 262 281

Web page: www.ftu.uklo.edu.mk 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

Контакти:

Факултет за безбедност

Идризово б.б.Скопје

Тел: + 389 (0)2 2546 200

Факс: + 389 (0)2 2546 211

Web page: http://www.fb.uklo.edu.mk/ 

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Контакти:

Правен Факултет

Александар Македонски 72 Кичево

Тел:  + 389 (0)45 220 267

Факс:+ 389 (0)45 220 267

Web page: http://www.pfk.uklo.edu.mk/ 

ТЕХНОЛОШКO-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС

Контакти:

Технолошко-технички Факултет

Петре Прличко 42 Велес

Тел: + 389 (0)43 211 202

Факс: + 389 (0)43 211 204

Web page: http://www.ttfv.uklo.edu.mk/ 

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА

Контакти:

Висока медицинска школа

Клиничка болница

Партизанска б.б..Битола

Тел: + 389 (0)47 253 268

Факс: + 389 (0)47 258 311

Web page: www.vmsb.uklo.edu.mk 

ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

Контакти:

Ветеринарен Факултет – Битола

Прилепска б.б Битола

Тел: + 389 (0)47 228 899

Факс: + 389 (0)47 228 899

Web page: www.vfb.uklo.edu.mk 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА

Контакти:

Факултет за информатички и комуникациски технологии

Партизанска б.б.Битола

Web page: www.fikt.uklo.edu.mk  

НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП

Контакт:

„Кичевска” б.б.

Прилеп

Тел: + 389 (0) 48 412 760

Факс: + 389 (0) 48 412 763

Web page : www.tip.edu.mk

Меѓународен Славјански Институт “Гаврило Романович Державин”

Кампус Свети Николе

Адреса: Маршал Тито, 77

2220 Свети Николе

Телефон: +389 32 440 330  + 389 32 440 202

Кампус Битола

Адреса: Новачки пат, 16

7000, Битола

Телефон:  +389 47 222 503

http://msu.edu.mk/

Бизнис Академија Смилевски

БАС Битола

Адреса: Херцег Нови, 6

7000, Битола

Телефон: +389 047 225 218

Емаил: bas@bas.edu.mk

БАС Скопје

Адреса: Јане Сандански, 111 локал 2

1000, Скопје

Телефон: +389 02 2455 754

Емаил: bas@bas.edu.mk

Неформално образование

Неформалното образование се одвива преку учество на различни видови куресви што ги организираат работничките универзитети во Битола и Прилеп, како и во соодветни школи организирани од страна на невладиниот сектор и центри за изучување на странски јазици. Исто така, Центрите за вработување во рамките на Агенцијата за вработување на Македонија организираат курсеви за изучување на странските јазици, компјутерите, како и за доквалификација и преквалификација на работници.За младата популација, on-line курсевите се посебно експлоатирани за развој на своите вештини и способности.

Неформалното образование се одвива и во приватни школи за јазики како и други приватни институции кои нудат стручна доквалификација.

Работнички Универзитет Битола
Ул. „Рузвелтова“ 5
Тел: 047 232 012

Работнички Универзитет Прилеп
Ул. „Ѓорче Петров“ 54-в
Тел: 048 420 488;  048 402 700