Главни столбови на економијата на Пелагонискиот плански регион се производството и преработката на земјоделски производи и експлоатацијата на минерални суровини. Регионот меѓу другото е најголем производител на јаболка, тутун и млеко.

Секторот Економија во Пелагонискиот регион има значајни предности кои истовремено претставуваат и можност за дополнителен економски развој. Регионот има добра географска положба, близина со земја членка на Европската Унија и две земји членки на НАТО. Регионот има релативно добра патна инфраструктура и поврзаност во рамките на регионот. За развој на економијата голема можност претставува отворањето на граничниот премин Маркова нога со Република Грција  и изградбата на експресниот пат Прилеп – Велес. Подобрувањето на добрососедските односи со Р. Грција и повторното отворање на железничката врска Велес – Битола – Лерин – Солун ќе има огромно влијание врз развојот на економијата и врз протокот на луѓе, стоки и капитал.

На територијата на регионот има значајни природни ресурси (минерални суровини, рудни богатства, вода, обработливo земјиште) кои се недоволно искористени.

Пелагонискиот регион има добри климатски услови за развој на земјоделството, а особено за одгледување на индустриски култури. Во регионот се произведуваат мал број на производи со повисока додадена вредност, постои недостаток на преработувачки капацитети за земјоделски производи, а чинителите во вредносниот синџир во земјоделството се слабо поврзани. Зголемената побарувачка за храна во глобални рамки, постојаниот пораст на цените на храната,  зголемениот интерес за ароматични и лековити билки, и шумски плодови претставуваат можност за поинтензивен развој на земјоделството.

Рудните наоѓалишта во Пелагонија и Мариово кои денес се искористуваат во трите блока на ТЕЦ Битола, мермерот од прилепско, минерални извори кај селото Меџитлија, битолско претставуваат значајна можност за подинамичен развој на секторот рударство и вадење на камен. 

Обезбедување енергија од стабилни, сигурни, чисти и обновливи извори е огромен потенцијал кој се должи на поволните климатски услови во регионот за производство на енергија од вода, сонце, ветар и био маса.

Во Пелагонискиот плански регион егзистираат голем број на активни деловни субјекти што претставува можност за развој на регионот како и можност за намалување на невработеноста бидејки постоечките претпријатија можат да создадат уште поголем број на работни места. Во регионот постојат и инстутуции / организации за поддршка на бизнис секторот но немаат капацитет за поголема поддршка на бизнис секторот. Неопходна е активна поддршката за подобрување на конкурентноста на постоечките претпријатија преку воспоставување на институционална рамка за поддршка на бизнисот, поддршка за воведување на нови технологии, вопоставување на квалитетна советодавна и експертска помош за бизнисот и поддршка за формирање на кластери. Неопходно е и поддршка на иновациите и создавање на сет на мерки за стимулирање на соработката помеѓу стопанството и високообразовните инститиции бидејќи економската криза доведе до уште подрастично опаѓање на можностите за примена на науката во развојот на економијата и креирање на економија базирана на знаење. Недостатокот на капитал за инвестиции и готови пари за финансирање на развојни проекти на бизнис заедницата е слаба страна а за нејзино надминување неопходно е спроведување на мерки за олеснување на пристапот до расположливите финансиски средства како и промоција на различни форми на заедничко вложување со цел да се зголеми и општествената одговорност на бизнис секторот. 

Постоењето на локални индустриски зони со утврдена урбанистичко планска документација е значаен предуслов и силна страна за зголемување на инвестициите. Од друга страна постојните индустриски зони не располагаат со целосната инфраструктура. Потребно е и да се превземат активности за изградба на инфраструктура во индустриските зони, креирање на мерки и поволности за инвестирање, нивна промоција пред потенцијални инвеститори, со цел зголемување на инвестициите во сите сектори, а  посебно во преработувачката индустрија. Огромна можност за економски развој е вклучувањето на големата дијаспора во поттикнувањето на економскиот развој и воспоставување на соработка со економските промотори. Значајна можност и компаративна предност на индустриските зони од регионот е повторното отворање на железничката врска Велес – Битола – Лерин – Солун со што овие индустриски зони ќе се поврзат со пристаништето во Солун. 

Промоцијата на активните мерки за вработување, преквалификацијата на кадри, промоцијата на програмите за поттикнувањето на претприемништвото, самовработувањето и занаечиството  се можности кои треба да се искористат.  Етаблираните високообразовни институции и истражувачки центри во рамки на регионот можат да помогнат во елиминирање на овој ограничувачки фактор. Потенцијална закана е миграцијата посебно одливот на високо образувана работна сила и намалување на пристапот до финансии за приватниот сектор.

Во рамките на регионот постојат значајни разлики во достигнатото ниво на економски развој.  Општините Долнени, Демир Хисар, Кривогаштани, Крушево, Могила, Новаци и Ресен не можат да генерираат ниво на развој како урбаните центри Битола и Прилеп. Проблемот со диспаритетите во развојот особено е изразен кај руралните општини каде постои низок квалитет на живот и недоволен претприемачки капацитет на жителите. Сериозна закана е тенденцијата за иселување на овие граѓани во други места во државата и надвор од неа, поради што е неопходно превземање на мерки за намалување на  миграциските процеси. Потребни се активности за стимулирање на отварањето на нови бизниси во овие општини, подобрување на капацитетите на човечките ресурси и нивно усогласување со потребите на пазарот на трудот.

Бизнис сектор

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на активни деловни субјекти во 2013 година во Пелагонискиот плански регион изнесува 8.268 и претставува 11.6% од вкупниот број на активни деловни субјекти во Република Македонија кој изнесува 71.290. Пелагонискиот плански регион е трет во државата според бројот на активни деловни субјекти на 1000 жители (35,58), после Скопскиот и Вардарскиот плански регион.

Најголем број од активните деловни субјекти во Пелагонискиот плански регион работаат во секторот трговија (3.153), потоа следува преработувачката индустрија (841) и транспортот (809).

Подолу е листата со податоци за поголемите компании во Пелагонискиот регион.

1.СОКОМАК
Ул.Прилепска бб
Контакт: Наташа Алексова тел. 047 261 115
Е-пошта: Natasha.aleksovska@socotab.com

2.Ф-ка за шеќер „4-Ноември“
Ул.Индустриска бб
Контакт: Зоран Ристевски тел. 047 207 146

3.ЗК Пелагонија
Ул.Борис Кидрич бр.3
Контакт: тел. 047 233 971 Факс 047 223 297
Е-пошта: zkpelbt@tt-home.mk

4.Квасара
Ул.Индустриска бб
Контакт: Иванчо Наумов тел. 047 208 380, Факс 047 239 433
Е-пошта: kvasara@mt.net.mk

5.ИМБ Млекара
Ул. Долнооризарски пат бб
Контакт: тел. 047 226 380, Факс 047 237 073
Е-пошта: inbit@t-home.mk

6.Идеал Шипка
Ул.Индустриска бб
Конткат: Димитар Павлевски тел. 047 208 900, Факс 047 235 870
Веб страна: www.idealsipka.com.mk
Е-пошта: Ideal.sipka@dukat.com.mk

7.Метеорит
Ул.Новачки пат бб
Контакт: Томе Тромбев тел. 047 241 025, Факс 047 241 024
Веб сајт: www.meteorit.mk
Е-пошта: info@meteorit.mk

8.Киро Дандарот
Ул.Градски стадион бб
Конктакт: тел. 047 237 448, Факс 047 223 792
Веб страна: www.kirodandarot.com.mk
Е-пошта: sales@kirodandarot.com.mk

9.Млин Стојчев
ул.ЕдвардКардељ бр.10
Контакт: тел. 047 232 353
Е-пошта: mlinstojcev@netscоpe.net

10.Родон
ул.Јосиф Јосифовски бб
Контакт: тел. 047 225 051,Факс 047 240 378
Е-пошта: rodonltd@t-home.mk

11.Металец
ул. Индустриска бб
Контакт: тел. 047 203 315, Факс 047 234 435

12.Лозар
ул. Прилепска бб
Контакт: тел. 047 280 160 Факс 047 202 281
Е-пошта: lozar@t-home.mk

13.Трикотажа Пелистер
Ул.Девејани бр. 13
Контакт: тел. 047 232 751,Факс 047 232 983

14.РИМОДИ
Ул. Борис Кидрич бр.26
Контакт: Јовица Момирчевски, Сања Ѓоргиевска тел. 047 203 180, Факс 047 203 164

15.Кафе Мексико
с.Кукуречани
Контакт: Цветко Каревски тел. 047 286 226

16.БК Маркет
Ул.Климент Охридски бб Пелагонка 2/II/1
Контакт: Владо Јовановски тел. 047 234 144

17.Цермат Ул.Новосадска бр.10
Контакт 047 226 671, Факc 047 237 671
Е-пошта: cermat@t-home.mk

18.Пела Роса
с.Кременица
Контакт 047 280 121
Е-пошта: info@pelarosa.com.mk

1.АД „Витаминка“
Ул. Леце Котески бр.23
Контакт: 048 407-401, Факс 048 407-451
Веб страна: www.vitaminka.com.mk

2.АД Прилепска пиварница
ул.„Цане Кузманоски“ бр. 1
Контакт: тел. 048 421-450, Факс 048 421-451
Веб страна: www.prilepskapivarnica.com.mk

3.АД „Тутунски Комбинат“
ул.„Марксова “ бр.101
Контакт: тел. 048 421-020, Факс 048 425-172
Веб страна: www.tkprilep.com.mk

4.АД „Печатница 11 Октомври“
ул.„Ладо Лапецот“ бр.100
Контакт: тел. 048 419-701, Факс 048 419-670
Веб страна: www.pec11okt.com.mk

5.АД „Мермерен Комбинат“
ул.„Крушевски пат“ бб
Контакт: тел. 048 426-468, Факс 048 418-998
Веб страна: www.mermeren-sivec.com.mk

6.„ДЕ-НИ“ Мебел
ул.„Александар Македонски“ бр.160
Веб страна: www.denimebel.com.mk

7.„Жито-Прилеп“
ул.„Ленин“ бб

8.Микросам
ул.„Крушевски пат“ бб
Контакт: тел. 048 400-100, Факс 048 411-886
Веб страна: www.mikrosam.com

9. Конфекција „Васидора“
ул.„Крушевски пат“ бб
Контакт: тел. 048 418-757

10.Конфекција „Тритекс“
ул.„Димо Наредникот“ бб
Контакт: тел 048 413-929

11.Ф-ка за печурки „Бимфуд“
ул.„Александар Македонски“ бб

12.АД „Еурокомпозит“
ул.„Александар Македонски“ бб
Контакт: тел. 048 422-330 факс: 048 421-292
Веб страна: www.eurokompozit.com.mk

13. АД „Пролукс-Леов“
ул.„Крушевски пат“ бб
Веб страна: www.leov.com.mk

14.ТД „Футура“
ул.„Трајко Николоски“ бб

15.ТД „Дониа“
ул.„Трајко Николоски“ бб
Контакт: тел. 048 435-095, факс 048 428-148
Веб страна: www.donia-info.com.mk

16.Конфекција „Комфи Ангел“
ул.„Александар Македонски“ бб
Контакт: тел. 048 432 553, факс 048 401-553
Веб страна: www.comfy-angel.com.mk

17.Конфекција „Кули“
ул.„Александар Македонски“ 158
Контакт: тел. 048 412-622, факс 048 413-541
Веб страна: www.kuli.com.mk

18.Конфекција „Хатра“
ул.„ 11 Октомври “ бб

19.БМ-Оил
ул.„Орде Чопела“ бб

20.Сигурносно стакло
ул.„Моша Пијаде“ бб

21.Марфил
ул.„Осоговска“ 14

22.„Еуротерм“
ул.„Сотка Ѓорѓиоски“ 63
Контакт: тел. 048 419-415, факс 048 422-981
Веб страна: www.euroterm.com.mk

23.„Гинис“
ул.„Борка Талески“ 212

24.Печатница „Тирекс“
ул.„Цане Илиоски“ 26

25.Печатница „Ацетони“
ул.„Црна Река“ 3

26.Крин КГ
п.фах. 239

27.Крин Производство
п.фах. 112
Контакт: тел. 048 413-705, факс 048 413-703
Веб страна: www.krin.com.mk

28.ДООЕЛ „Маци Шус“
ул.„Орде Тодороски – Шемко“ -бр.26

29.„Теракота Инженеринг“
ул.„Св.Наум Охридски“ бр.3

30.АД „ Карпа“
ул.„Илка Присаѓанка„ бр.40

31.„Златна Рака“
ул.„ Димче Јованоски-Дабовски“ 7

32.ДООЕЛ „Новоградба“
ул.„Ѓорче Петров“ бб

33.Млекара „Мики“
ул.„Ладо Лапески“ бр.138

34.Хотел „Кристал Палас“
ул.„Ленин“ бр.184
Контакт: тел. 048 418-050, факс 048 400-050
Веб страна: www.kristalpalas.com.mk

35.Хотел „Салида“
ул.„Иво Лола Рибар“ бб
Контакт: тел. 048 400-333, факс 048 400-444
Веб страна: www.hotelsalida.com.mk

36.Хотел „Сонце“
ул.„Александар Македонски“ бб

1.Дооел ,,Голд Текс,, Крушево
ул. Коча Миленку бб Крушево
Контакт: Тома Тирчоски, тел. 048 476 770

2.,,Еуропрофил,,
с.Алданци
Контакт : Раде Пажески, тел. 048 457 206

3.,,Инен Декор,, Крушево
с.Алданци
Контакт: Гоце Ристески, тел. 048 457 090

4.,,Борче,, Крушево
с.Алданци
Контакт: Борче Дамјаноски, тел. 048 457 201

5.,,Орнамента,, Крушево
ул. Нико Доага бб
Контакт: Зоран Ристески тел. 048 477 137

6.Хотел ,,Монтана,, Крушево
Хотелска Зона бб
Контакт: Пеце Паноски, тел 048 477 121

7.Хотел ,,Панорама,,
Хотелска Зона бб
Контакт: Мики Габелоски, тел 048 477 026

1.Железник АД – Демир Хисар
с.Сопотница
Контакт: тел 047 272-418 ,
факс. 047 272-523
Веб страна: www.zeleznik.com.mk

2.ДООЕЛ „Ксенос“- Демир Хисар
Контакт: Васко Дамевски, тел. 047 276-608

3.ДООЕЛ „Виган“-Демир Хисар
Контакт: Љупчо Ангелевски тел. 075 339-449

4.ДООЕЛ „Чапе Фунги“-Демир Хисар
Контакт: Лилјана Стефановска, тел. 047 275-412

5.ДООЕЛ „Амбиент“-Демир Хисар
Контакт: Раде Наумовски, 047 276-725

6.ДОО „Жито Брест“
с.Единаковци
Контакт: Трајан Цветановски, 047 273-700

7.ДООЕЛ „Евтинија“ Демир Хисар
Ул. Битолска бб
Контакт: Пецо Груевски, тел. 047 276 064,
факс. 047 275 064
Е-пошта: evtinija@hotmail.com

1.ДОО Свислион – Агроплод
ул. „29 Ноември“
Контакт: тел. 047 451-179,
факс 047 455-792
Веб страна: www.agroplod.com.mk

2.ДОО Свислион –Aграр
ул. „29 Ноември“
Контакт: тел. 047 451-912,
факс 047 452-191

3.ЦД Фруит
Контакт: тел 047 489-062

4.ДООЕЛ Рес Ком
Контакт: 047 452-489

5.ДОО Хатекс
ул. „29 Ноември“
Контакт: 047 452-460

6.ДОО Стењетекс с. Стење
Контакт: тел. 047 489-360

7.ДООЕЛ Леарница за алуминиум и цинк
Контакт: 047 452-255
Веб страна: www.learnica-resen.com.mk

8.А.Д. Оранжерии Хамзали

9.Хотел Рива – с. Стење
Контакт: 047 484-165
Веб страна: www.hotelriva.net

10.Мотел Диор – Ресен
Контакт: тел. 047 454-550

11.Хотел Холидеј – Ресен
Контакт: тел. 047 452-904

12.Хотел Отешево
Контакт: тел. 047 484-800

1.Расадник ,,Христовски
Контакт: Христовски Христо тел. 047 296-444

2.Пекара ,, Пивкo,,
Контакт: Пивковски Стево тел. 047 296-224

3.Ан транс
Контакт: Тони Ангелевски

4.Фарма- Ризановски
Контакт: Сузана Ризановска

1.ЕЛЕМ Македонија – подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб
Контакт: тел. 047 206-280
Веб страна: www.elem.com.mk

2.ЗК „Пелагонија“ АД Битола

1.Новаковски компани ДООЕЛ пилана

2.Зулам компани ДООЕЛ пилана

Организации за поддршка на МСП

Листа на организации кои нудат поддршка за развој на МСП во Пелагонискиот регион:

  1. Бизнис Центар за поддршка на МСП во рамките на Центарот за развој на Пелагонискиот регион

Ул. Томаки Димитровски, бр.7

7000 Битола,

Тел: 047 232 800

Е-пошта: leader@pelagonijaregion.mk

Веб страна:www.investinpelagoniaregion.mk

  1. Регионална Стопанска Комора- Битола

Ул. 1-ви Мај, бб

7000 Битола,

Тел: 047 225 088

Е-пошта: regiobt@mchamber.mk

Веб страна: www.mchamber.org.mk

  1. Регионална Стопанска Комора- Прилеп

Ул. Бул. Гоце Делчев, бр. 47а

7500 Прилеп,

Тел: 048 415 536

Е-пошта: regiopr@mchamber.mk

Веб страна: www.mchamber.org.mk

  1. Регионална Комора на Занаетчии- Битола

Ул. Браќа Мингови, бр.18

7000, Битола

Тел. 047 203 900

Е-пошта: chamberbt@t-home.mk

Веб страна: http://chamberbitola.com.mk/

  1. Регионална Комора на Занаетчии- Прилеп

7500, Прилеп

Тел. 075 259 588

Е-пошта: ktrpceski@gmail.com

  1. Фондација РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА НА ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДА

Ул. Иво Лола Рибар, 5

7500 Прилеп

Тел. 048 431 580

Е-пошта: preda@preda.org.mk

Веб страна: www.preda.org.mk

  1. Фондација за развој на мали и средни претрпијатија

Ул. Булевар 1ви Мај бб,

7000 Битола

Тел. 047 241 641

Е-пошта: rcbt@t-home.mk

  1. Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

ул. Климент Охридски бб, Пелагонка II – 5/3

7000 Битола

тел. 072/252-431

е-пошта: aprzdirekcija@agencija.gov.mk

веб страна: www.agencija.gov.mk

  1. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Подрачна единица Битола

ул. Бул 1-ви Мај бб

Битола

тел: 047/237-419

  1. Агенција за вработување на Република Македонија – Битола

ул. Ѓорче Петров бб

7000 Битола

тел: 047/237-154