Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SMART RURAL имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за надворешна експертиза за имплементција на следните активности: Изработка на пилот активности, акциски планови и огранизација на 4 работилници согласно со насоките во тендерското досие најдоцна до 01.04.2021 година

 Рокот за доставување понуди е 01.04.2021 до 16:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие

Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************

The SMART RURAL project implemented by the Center for Development of Pelagonija Planning Region invites all interested parties to submitofferss for external expertise for implementation of the following activities: Development of pilot activities, action plans and organization of 4 workshops in accordance with the guidelines in the tender dossier no later than 01.04. 2021

 The deadline for submission of bids is 01.04.2020 until 16:00.


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SMART RURAL имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Изработка на студиja со анализа на моменталната состојба во Пелагонискиот плански регион во однос на бизнис активностите во руралното претприемништво  најдоцна до 02.03.2020 година.

Рокот за доставување понуди е 02.03.2020 до 16:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The SMART RURAL project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Analysis of the current situation of the entrepreneurial environment, identification of the comparative advantages of the territory and study of the needs for targeted support for the sustainable development of smart rural entrepreneurship in the Pelagonija region no later than 02.03.2020

The deadline for submission of bids is 02.03.2020 until 16:00.

You will find more details in the attached tender dossier.


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SMART RURAL имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Набавка на компјутерска опрема најдоцна до 28.10.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 28.10.2019 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The SMART RURAL project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for IT EQUIPMENT no later than 28.10.2019

The deadline for submission of bids is 28.10.2019 until 12:00.

You will find more details in the attached tender dossier.