Интегрираната мрежа за регионален развој во Пелагонискиот регион (ИМРР на ППР) е иницијатива предводена од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, 9-те општини од Пелагонискиот плански регион како и од регионалните стопански и занаетчиски коморите, ЛАГ-овите, како и претставници на универзитетот и граѓанскиот сектор во Пелагонија.

Интегрираната мрежа за регионален развој на Пелагонискиот плански регион е формално воспоставена на почетокот на 2015 година со поддршка обезбедена од страна на Министерството за локална самоуправа и канцеларијата на Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) во Скопје.

ИМРР на ППР е формирана врз основа на одлуките за воспоставување на меѓуопштинска соработка донесени од страна на сите девет општини во регионот.

Формирањето на ИМРР на ППР е во согласност со целите и активностите на петгодишната Програма за развој на Пелагонискиот плански регион и тригодишниот Акциски план за имплементација на Националната стратегија за рамномерен регионален развој.


ЦЕЛ НА ИНТЕГРИРАНАТА МРЕЖА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

 Подобрување на соработката помеѓу приватниот, јавниот и невладиниот сектор во регионот и зајакнување на кооординацијата помеѓу овие сектори во имплементирањето на активности наменети за развој на регионот;

подобрување на економијата на регионот;

– Зајакнување на нејзините конкурентски вредности,

Делокругот на ИМРР на ППР согласно со изработената Програма за работа е во следните               3 приоритети:

Економско опкружување- Зајакнување на економското окружување и состојбата со пазарот на трудот во Пелагонискиот плански регион.

Социјално опкружување-Градење на капацитети за развој и испорака на услуги во делот на социјалното опкружување на регионот

Животна средина- Унапредување на условите за заштита на животната средина.


Проектот е технички и финансиски поддржан од страна на Минситерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

Времетраење на проектот- Септември 2014-

Износ на проектот- 40.000,00$