Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SOLVE имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Изработка на физибилити студија за надградба на одводните канали за намалување на штетите од поплави како и за анализа на ризици, причини, последици и менаџирање со шумски пожари во Пелагонискиот регион за проектот најдоцна до 18.07.2022 година.

Рокот за доставување понуди е 18.07.2022 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The SOLVE project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Developing two studies: Study for upgrading the capacity of the drainage channels in the Pelagonia region. Study with review of reasons, consequences, and management of forest fires in the Pelagonia region for the project no later than 18.07.2022.

The deadline for submission of bids is 18.07.2022 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.