Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SOLVE имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Дизајн и печатење на промотивни материјали за проектот најдоцна до 01.06.2022 година.

Рокот за доставување понуди е 01.06.2022 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The SOLVE project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Design and Printing of promotional materials for the project no later than 01.06.2022

The deadline for submission of bids is 01.06.2022 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.