Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SOLVE имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Набавка на Противпожарна опрема за ТППЕ во Пелагонискиот регион за проектот  – SOLVE за проектот најдоцна до 28.11.2022 година.

Рокот за доставување понуди е 28.11.2022 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

Корекција на тендерско досие

*************************************************************************
The SOLVE project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Firefighting equipment for the project no later than 28.11.2022.

The deadline for submission of bids is 28.11.2022 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.

CORRIGENDUM No: 1 to the TENDER DOSSIER

Thank you for your interest.

________________________________________________________________________

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SOLVE имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Креирање на мултимедијален, промотивен пакет за подигнување на свеста кај населението за проектот  – SOLVE за проектот најдоцна до 05.09.2022 година.

Рокот за доставување понуди е 05.09.2022 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The SOLVE project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Development of raising awareness, publicity and mainstream media package for the project  for the project no later than 05.09.2022.

The deadline for submission of bids is 05.09.2022 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.

__________________________________________________________________________

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SOLVE имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Изработка на физибилити студија за надградба на одводните канали за намалување на штетите од поплави како и за анализа на ризици, причини, последици и менаџирање со шумски пожари во Пелагонискиот регион за проектот најдоцна до 18.07.2022 година.

Рокот за доставување понуди е 18.07.2022 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The SOLVE project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Developing two studies: Study for upgrading the capacity of the drainage channels in the Pelagonia region. Study with review of reasons, consequences, and management of forest fires in the Pelagonia region for the project no later than 18.07.2022.

The deadline for submission of bids is 18.07.2022 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.

____________________________________________________________________________________

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SOLVE имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Дизајн и печатење на промотивни материјали за проектот најдоцна до 01.06.2022 година.

Рокот за доставување понуди е 01.06.2022 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The SOLVE project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Design and Printing of promotional materials for the project no later than 01.06.2022

The deadline for submission of bids is 01.06.2022 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.