Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот SMART RURAL имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Набавка на компјутерска опрема најдоцна до 28.10.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 28.10.2019 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The SMART RURAL project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for IT EQUIPMENT no later than 28.10.2019

The deadline for submission of bids is 28.10.2019 until 12:00.

You will find more details in the attached tender dossier.