Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Организирање на настани за проектот најдоцна до 24.03.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 24.03.2019 до 15:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.
– Тендерско досие
– Опис на проектот
– Листа на поканети компании
*************************************************************************
The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for ЕVENTS ORGANIZATION for the project no later than 24.03.2019

The deadline for submission of bids is 24.03.2019 until 15:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.
– Tender dossier
– Project description
– List of invited entities