Информации за јавните набавки распишани за потребите на проектот I-TOUR по EU-PRAG процедура