Информации за јавните набавки распишани за потребите на проектот I-TOUR по EU-PRAG процедура


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers

Проектот I-TOUR имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди Сместување и ресторански услуги  за проектот најдоцна до 23.06.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 23.06.2019 до 14:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ви благодариме на покажаниот интерес.

– Тендерско досие

– Опис на проектот

– Листа на поканети компании

*************************************************************************

The I -TOUR project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Accommodation and meals for the project no later than 23.06.2019

The deadline for submission of bids is 23.06.2019 until 14:00.

You will find more details in the attached tender dossier.

Thank you for your interest.

– Tender dossier

– Project description

– List of invited entities


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот i-TOUR имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Изработка на професионални фотографии и видеа за проектот најдоцна до 21.06.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 21.06.2019 до 15:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The i-TOUR project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Professional photography and videos for the project no later than 21.06.2019

The deadline for submission of bids is 21.06.2019 until 15:00.
You will find more details in the attached tender dossier.


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers

Проектот I-TOUR имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди Експертиза за креирање на туристички производи  за проектот најдоцна до 22.04.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 22.04.2019 до 15:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ви благодариме на покажаниот интерес.

– Тендерско досие

Опис на проектот

– Листа на поканети компании

*************************************************************************

The I -TOUR project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Developing adventure tourism products for the project no later than 22.04.2019

The deadline for submission of bids is 22.04.2019 until 15:00.

You will find more details in the attached tender dossier.

Thank you for your interest.

– Tender dossier

– Project description

– List of invited entities


 

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот i-TOUR имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди Преведувачки услуги за проектот најдоцна до 11.02.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 11.02.2019 до 11:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.
– Тендерско досие
– Опис на проектот
– Листа на поканети компании
*************************************************************************
The i-TOUR project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for TRANSLATION SERVICES for the project no later than 11.02.2019

The deadline for submission of bids is 11.02.2019 until 11:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.
– Tender dossier
– Project description
– List of invited entities


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот i-TOUR имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Дизајн и печатење на промотивни материјали за проектот најдоцна до 11.02.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 11.02.2019 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.
– Тендерско досие
– Опис на проектот
Листа на поканети компании
*************************************************************************
The i-TOUR project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Design and Printing of promotional materials for the project no later than 11.02.2019

The deadline for submission of bids is 11.02.2019 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.
– Tender dossier
– Project description
 List of invited entities